Regulamin kursów

Cześć!

Oto regulamin naszych kursów on-line, w którym zawarte zostały informacje o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych metodach płatności, formie dostępu do kursów, możliwości odstąpienia od umowy, postępowaniu reklamacyjnym.

Kursy on-line stworzone zostały przez Inspekty.pl prowadzące działalność gospodarczą pod firmą „Urban Girl Dominika Krzych” z siedzibą w Krakowie 30-529, ul. Józefińska 22/9, nr NIP 793-148-38-95, nr REGON: 380498511. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail kurs@inspekty.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna,
Kursy – kurs on-line pt. Warzywniak na balkonie, kurs online #miejskiekiszenie
Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Regulamin – niniejszy regulamin,
Sprzedawca – Dominika Krzych prowadząca działalność gospodarczą jako Urban Girl Dominika Krzych z siedzibą w Krakowie 30-529, ul. Józefińska 22/9, nr NIP 793-148-38-95
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem kursy.inspekty.pl

§ 2 Postanowienia wstępne

Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości Kursów w postaci treści cyfrowych.

Możliwość zakupu dostępu do zawartości Kursów może być ograniczona czasowo. Jeśli sprzedający zadecyduje o sezonowym zamknięciu sprzedaży kursu, Kupujący będzie miał możliwość zapisu na listę oczekujących z wykorzystaniem dedykowanego formularza dostępnego na Stronie.

Do korzystania ze Strony oraz Kursów nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
– dostęp do Internetu,
– standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa;
– adres e-mail.
Kupujący nie może uzyskać dostępu do zawartości Kursów ani zapisać się na listę oczekujących anonimowo ani pod pseudonimem.
Zakazane jest podczas korzystania ze Strony oraz Kursów dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie.
Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony.

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w celu uzyskania dostępu do zawartości Kursów.
Złożenie zamówienia skutkuje założeniem konta użytkownika zapewniającego dostęp do zawartości Kursów, co oznacza, że Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika w ramach platformy kursowej. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia korzystania z Kursów. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła, które należy ustawić w panelu kursu. Pierwszy dostęp do któregokolwiek z kursów umożliwia wygenerowanie automatycznego hasła, które Kupujący powinien zmienić podczas pierwszego logowania do Kursu.

W okresie, w którym możliwość zakupu dostępu do zawartości Kursu jest wyłączona, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na stworzeniu Kupującemu możliwości zapisania się na listę oczekujących i otrzymywania wiadomości e-mail związanych z Kursem.

Jeżeli Sprzedawca udostępnia w ramach Strony opcję zapisu do newslettera, a Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i produktach Sprzedawcy. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

Przeglądanie Strony jest nieodpłatne. Uzyskanie dostępu do zawartości Kursów jest odpłatne.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

§ 4 Pakiety

Dostęp do zawartości Kursów może być możliwy w ramach różnych pakietów. W takiej sytuacji, pakiety i towarzyszące im świadczenia opisane są na Stronie.

§ 5 Zakup dostępu do Kursów

Zakup dostępu do Kursów odbywa się poprzez wybór pakietu umożliwiającego uzyskanie takiego dostępu. Po wyborze pakietu, Kupujący zostanie przeniesiony do formularza zamówienia funkcjonującego w obrębie sklepu internetowego Sprzedawcy dostępnego pod adresem https://kursy.inspekty.pl. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych stanowiących zawartość Kursów.

Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Dostępne metody płatności za zamówienie prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia i odpowiadają metodom płatności dostępnych w sklepie internetowym Sprzedawcy.

§ 6 Korzystanie z Kursów

Po uiszczeniu przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy opłaty w wysokości ceny wybranego przez Kupującego pakietu, zostanie założone konto użytkownika dla Kupującego, które pozwala na uzyskanie dostępu do zawartości Kursu. Dane dostępowe zostaną wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Zaleca się zmianę hasła podczas pierwszego logowania. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu umowy, treści cyfrowe objęte przedmiotem umowy uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
– korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
– nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
– nie rozpowszechniać treści cyfrowych tworzących zawartość Kursu bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z opisanymi powyżej zasadami, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Kursów.

Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Kursów, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

Dostęp do treści wchodzących w skład Kursów może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na Stronie. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do Kursów przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Kursów, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursów na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

§ 7 Odstąpienie od umowy Konsumenta

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład wiadomość wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem zamówienia przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, a następnie w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń związanych z umową oraz identyfikacji klienta powracającego.

Dane osobowe przekazywane w związku z zapisem na listę oczekujących, przetwarzane są w celu przesyłania wiadomości związanych z Kursem oraz w celu zapewnienia sobie przez Sprzedawcę możliwości wykazania faktu i chwili zapisu na listę oczekujących.

Dane osobowe przekazywane w związku z zapisem do newslettera, przetwarzane są w celu przesyłania newslettera oraz w celu zapewnienia sobie przez Sprzedawcę możliwości wykazania faktu i chwili zapisu do newslettera.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zasady postępowania z plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kursy.inspekty.pl/polityka-prywatnosci/

§ 9 Prawa autorskie

Treści cyfrowe tworzące zawartość Kursów korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Kursów, jeżeli poweźmie wiarygodną wiadomość, że Kupujący dopuszcza się naruszania prawa autorskich do treści cyfrowych, które przysługują Sprzedawcy.

§ 10 Reklamacje i dochodzenie roszczeń

Wszelkie reklamacje związane z Kursami i dostarczonymi Kupującemu treściami cyfrowymi, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kurs@inspekty.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać dane pozwalające go zidentyfikować jako użytkownika, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać na swoje żądania związane z reklamacją. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sprzedawca wyraża zgodę na rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Kursów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

– skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

§ 11 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen widocznych na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Wszelkie spory związane z Kursami będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 lutego 2020roku.